Salgsbetingelser

Kjøp her i nettbutikken er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt spesielle avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er Soulume – Annette Laurenze Sunde, Austråttveien 33, 4306 Sandnes, post@annettelaurenze.com, 97982203,

Org.nr: 919569662 MVA

Kjøper er deg som forbruker – som foretar bestillingen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du som kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som vi før kjøpet ikke har informert deg om, skal du selvfølgelig ikke belastes for.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når du som kjøperen har sendt din bestilling til oss.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og vi burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

 

5. Betalingen

Betaling skjer via nettbaserte bankløsninger eller paypal. Det er helt trygt og dine kredittkortopplysninger gjøres ikke tilgjengelig for nettbutikken. Se personvernpolicy under personopplysninger lenger nede på siden.

 

 

6. Levering og fraktinformasjon

 

Levering

Ordinær leveringstid er 2-5 arbeidsdager. Dette gjelder ikke om kjøpet er kategorisert som «forhåndskjøp» Da gjelder oppgitt leveringstid. Varene sendes normalt kort tid etter at bestilling er registrert. Så snart du har mottatt varene bør du undersøke om leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen, og at varene er i orden. 

 

Fraktkostnader

Ved bestilling, velger du den fraktordningen som er avtalt ift bestillingen. Orakelkort er normalt gratis frakt, men dette gjelder ikke når det er oppgitt fraktkostnader i produktbeskrivelsen, feks ved tilbudspakker av flere kortstokker. Portokostnader avhenger ellers av type vare, men du betaler aldri mer enn en fraktkostnad per bestilling. Det betyr at hvis du bestiller ulike typer varer med ulik fraktkostnad, vil èn fraktkostnad til slutt gjelde, som er den høyeste ift varene du har bestilt. Dersom du bor i nærheten av Stavanger, kan du velge avtale om henting eller levering. Ved henting, unngås fraktkostnader.

 

7. Angrerett

Du kan angre på kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varen. I fristen på 14 dager inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Dersom du ønsker å benytte deg av angrerett, fyll ut angre-skjema og send varen i retur. Varen må leveres tilbake uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Trykk på link for angreskjema. 

Du har rett som kjøper til å prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Orakelkort faller inn under sistnevnte, og reduseres kraftig i verdi etter bruk, ettersom kortene skal være helt nye og ubrukte for ny eier. Brukte orakelkort som sendes i retur, kan ikke selges videre. 

Vi er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra eller til du har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

8. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg som kjøper eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra oss. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at vi oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse.

Du taper din rett til å kreve oppfyllelse om du venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal vi enes om levering innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom vi ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet.

Du kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis vi nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom du har underrettet oss om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen som er satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at du fikk vite om leveringen.

Erstatning

Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom vi godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor vår kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

9. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du som kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg som kjøper eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra oss.

Reklamasjon til oss bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Du kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Vi kan likevel motsette oss ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Vi har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Du kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for deg.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan du også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår nettside, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene kreve varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Vi kan fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper vi retten dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet. Varen anses som levert når det via Bring eller Posten er registrert at den er Levert i postkassen, og du har mottatt Sms eller Epost fra Bring eller Posten om dette. Eller etter at du har mottatt Sms eller epost om henting av varen ved avtalt hentested, og det er registrert utlevering av varen. Etter at varen er levert i din postkasse eller utlevert til deg, har du overtatt risiko for varen slik det går frem av loven. Se: Risikoens overgang.

 

§ 14.Risikoens overgang

Risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert i samsvar med § 7 (er overlevert kjøper). Hvis leveringstiden er kommet og forbrukeren unnlater å overta en ting som er stilt til hans eller hennes rådighet, har forbrukeren likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved tingen selv, for eksempel forråtnelse.

Skal forbrukeren hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går risikoen over når leveringstiden er inne og forbrukeren er kjent med at tingen er stilt til hans eller hennes rådighet på leveringsstedet.

Risikoen går ikke over på forbrukeren før det ved merking, transportdokument eller på annen måte er gjort klart at tingen er tiltenkt forbrukeren.

 

Heving

Vi kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side. Vi kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter vi en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og du ikke betaler innen denne fristen, kan vi heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til deg og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan vi belaste deg med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

11. Garanti

Garanti som gis av oss eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre du samtykker til noe annet, kan vi, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Se vår PERSONVERNPOLICY

 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til oss innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

Pin It on Pinterest